Bonvenon al ĉiuj geesperantistoj, kiuj planas partopreni la 102-an Universalan Kongreson de Esperanto en Seulo kaj ŝatus atingi ĝin per la Trasiberia fervojo,
la plej longa fervojo en la mondo!

Julie 2017 estas organizata dusemajna E-karavano, kiu startos en Sankt-Peterburgo,
la norda rusia ĉefurbo de Rusio (sub aŭspicio de Rusia Esperantista Unio kaj Seula Esperanto-Kulturcentro).

Partoprenontojn de la vojaĝo atendas varia kultura programo en Sankt-Peterburgo
kaj Moskvo, organizata de lokaj geesperantistoj, trajnumado ĝis la unika lago Bajkalo, kie ili konatiĝos kun vidindaĵoj de la regiono. Poste la ekstremorienta urbo Vladivostoko kaj ĝiaj E-gesamideanoj varme akceptos siajn gastojn.
Seulon la partoprenontoj de la ĉi-jara E-karavano atingos per aviadilo.
Freŝdatajn informojn la gekaravananoj daŭre ricevos per cirkuleraj leteroj.

La karavanon organizas kaj akompanos spertaj rusiaj geesperantistoj.
Je aperontaj demandoj bv. retumi al la organizantoj:  esperantokaravano@gmail.com

La aliĝperiodo al nia EK finiĝis kaj la E-grupo estas jam formita.
Novaj aliĝoj NE estas PLU akceptataj.


"…Neforgesebla aventuro, kiun ni kunvivis fratece kaj samideane. Vivu Esperanto!"
     Arlette & Edmond Plutniak, Francio
    (E-karavano en 2007 survoje al UK en Jokohamo, Japanio)

 


Salutvortoj de LEE Jungkee

Estimataj gesamideanoj!

Je la nomo de la Loka Kongresa Komitato mi kore invitas vin al Seulo, ĉefurbo de Koreio, en kiu okazos la 102-a Universala Kongreso de Esperanto (de la 22-a ĝis la 29-a de julio 2017).

Seulo, en kiu troviĝas multe da tradiciaj kaj modernaj vidindaĵoj, estas centro de politiko, ekonomio, kulturo kaj edukado de Koreio. Mi ne dubas, ke vi plene ĝuos kaj spertos etoson de la Orienta Azio.

Tra 97 jaroj koreaj geesperantistoj dediĉis sin por Esperanto-Movado. En Koreio troviĝas sufiĉe da junaj geesperantistoj en universitatoj kaj lokaj E-kluboj en diversaj partoj de la lando. Tio simbolas esperplenan kaj dinamikan Esperanto-movadon en Koreio.

Bv. veni al Seulo karavane kaj ĝui buntan arton kaj unikan kulturon de Koreio kun miloj da pacamantaj gezamenhofidoj en la kongresejo. Mi havas grandan intereson pri via partopreno en karavano tra Rusio al Seula UK-o.
Sukceson al la organizantoj kaj partoprenontoj!
Ni renkontiĝu en Seulo!

LEE Jungkee, estrarano de UEA   www.esperanto.kr


Salutvortoj de Svetlana Smetanina

Estimataj gesamideanoj! Karaj geamikoj!

REU-Estraro kaj mi persone bonvenigas vin al Rusio!

Vizitu Moskvon, la plej gastaman kaj impresan ĉefurbon de nia vastega lando!
Dum nelonga restado en ĝi vin atendas la impona Ruĝa Placo kaj Kremlo, ĉarmaj antikvaj stratetoj de malnovaj kvartaloj, la katedralo de Kristo Savinto, la famega Tretjakov-bildgalerio, la neforgesebla moskva metroo, riĉenhava busekskurso tra la metropolo kaj multo alia.
Moskvo estas lulilo de nialanda E-movado, ĉi tie studis kaj loĝis L.L.Zamenhof.

Dum la vojaĝo tra Rusio en multaj urboj vin renkontos, gastigos kaj akompanos lokaj geesperantistoj, kun kies helpo vi ĝuos nialandan naturon kaj kulturon, ekscios pri naciaj
simboloj kaj historiaj eventoj.

Ni senpacience atendas vin! Sukcesan vojaĝon kaj ĝis baldaŭa revido!

Svetlana Smetanina, prezidantino de Rusia Esperantista Unio (REU)   www.reu.ru


 

Ĉiuj tekstoj en la retejo estas aŭtentikaj kaj publikigataj laŭ permeso de ĝiaj aŭtoroj (krom videofilmetoj).
La prezentitaj fotoj estis faritaj de la partoprenintoj de la karavanoj.